کتایون افضلی
نام و نام خانوادگی : دکتر کتايون افضلي
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : k.afzali@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 251
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : اموزش زبان انگلیسی , دانشگاه اصفهان , ایران , 1376
کارشناسی ارشد : اموزش زبان انگلیسی , دانشگاه اصفهان , ایران , 1380
دکتری : اموزش زبان انگلیسی , دانشگاه اصفهان , ایران , 1389
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : مطالعات زبان و ترجمه , , انعکاس هویت ملی و مذهبی مترجمان در ترجمة رمانهای التقاطی: بررسی رمانهای ترجمهشدة فیروزه دوما , 1399
----------------------
2 . فرصت مطالعاتی : Melbourne/Australia , , 7 months , 2010
----------------------
3 . تالیف مقاله : Iranian Journal of Translation Studies , , Norms in translating ironic expressions in novels, , 2013
----------------------
4 . ارائه مقاله : Bangkok/Thailand , , Role of Emotions in Reading Literary Texts: Fact or Fiction , 2013
----------------------
5 . تالیف مقاله : , , The Translator's Agency and the Ideological Manipulation in Translation. International Journal of En , 2013
----------------------
6 . تالیف مقاله : , , Sociocultural norms in translating ironic expresions in novels,Journal of Translation Studies , 2013
----------------------
7 . ارائه مقاله : Ahvaz , , Pragmatic aspects of English for tourism textbooks, , 2014
----------------------
8 . تالیف مقاله : , , On translating humour in Iran's war literature. Journal of language and Translat , 2014
----------------------
9 . تالیف مقاله : , , The norms of localization in translating Persian multimodal texts: .Journal of Translation Studies , 2014
----------------------
10 . تالیف کتاب : , , Conversation practice for students of tourism , 2014
----------------------
11 . ارائه مقاله : Hongkong , , Summerschool of Translation Studies , 2015
----------------------
12 . تالیف مقاله : , , Norms and ideological implications of translating children’s literature .New Voices in Translation S , 2015
----------------------
13 . تالیف مقاله : , , On translation of phatic communion . Journal of Translation Studies , 2015
----------------------
14 . تالیف مقاله : , , The Analysis of change of Image of women. Asia- Pacific Journal of Translation and Intercultural St , 2016
----------------------
15 . تالیف مقاله : , , A comparative study of Fars monolinguals and turk-Fars bilinguals. Applied research on English Langu , 2016
----------------------
16 . تالیف مقاله : , , The impact of ideologies on strategies applied.., Iranian journal of Translation Studies , 2016
----------------------
17 . تالیف مقاله : Journal of Modern Research in English Language Studies , , Analysis ofIranian EFL teachers'critical incidents and their productive coping strategies , 2020
----------------------
18 . تالیف مقاله : Journal of Modern Research in English Language Studies , , Analysis of Iranian EFL Teachers’ Narrated Critical Incidents and Their Productive Coping Strategies , 2020
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف کتاب : Payame Noor Publication , Translating Literary Texts , 1398
------------------------------------------
2 . تالیف مقاله : , The Translator's Agency and the Ideological Manipulation in Translation. International Journal of En , 2013
------------------------------------------
3 . تالیف مقاله : , Sociocultural norms in translating ironic expresions in novels,Journal of Translation Studies , 2013
------------------------------------------
4 . تالیف مقاله : , On translating humour in Iran's war literature. Journal of language and Translat , 2014
------------------------------------------
5 . تالیف مقاله : , The norms of localization in translating Persian multimodal texts: .Journal of Translation Studies , 2014
------------------------------------------
6 . تالیف کتاب : , Conversation practice for students of tourism , 2014
------------------------------------------
7 . تالیف مقاله : , Norms and ideological implications of translating children’s literature .New Voices in Translation S , 2015
------------------------------------------
8 . تالیف مقاله : , On translation of phatic communion . Journal of Translation Studies , 2015
------------------------------------------
9 . تالیف مقاله : , The Analysis of change of Image of women. Asia- Pacific Journal of Translation and Intercultural St , 2016
------------------------------------------
10 . تالیف مقاله : , A comparative study of Fars monolinguals and turk-Fars bilinguals. Applied research on English Langu , 2016
------------------------------------------
11 . تالیف مقاله : , The impact of ideologies on strategies applied.., Iranian journal of Translation Studies , 2016
------------------------------------------
12 . تالیف مقاله : Iranian Journal of English for Academic Purposes , A Critical Needs Analysis of Practicum Courses , 2016
------------------------------------------
13 . تالیف مقاله : Iranian Journal of Applied Linguistics , Evaluation of the Undergraduate TEFL Program at Farhangian University: Merits and Demerits , 2017
------------------------------------------
14 . طرح هاي پژوهشي : Iranian Journal of Applied Linguistics , A critical study of the discourse of teacher education in TESOL: The case of teaching practicum cour , 2017
------------------------------------------
15 . تالیف مقاله : Word , Parental and gender hegemonic struggle in Iranian Wedding invitations , 2018
------------------------------------------
16 . تالیف مقاله : Applied Research on English Language , Author Engagement in the Literature Review of Research Articles Published in International and Iranian Local Journals: Some Insights from Appraisal Theory , 2018
------------------------------------------
17 . تالیف مقاله : Journal of Language and Translation , The Role of Institutional Rules in Translators’ Manipulation of Texts: The Case of Patient Information Leaflets in Iran , 2018
------------------------------------------
18 . تالیف مقاله : Iranian Journal of Applied Linguistics , Evaluating recall and reflection journals:Iranian Journalof Applied Linguistics , 2018
------------------------------------------
19 . تالیف مقاله : An Evaluation of Practicum Courses at Farhangian University , Iranian Journal of Language Teaching Research , 2019
------------------------------------------
20 . تالیف مقاله : Babel , Reframing Iran's discourse of War in the English translation of Iran's war literature: The case of Da(One Woman's War) , 2020
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . Discourse analysis
2 . Discourse and literature
3 . Translation studies
4 . Teaching literature
5 . Teaching language skills
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
معاون سر دبیر مجله شیخ بهایی , دانشگاه شیخ بهایی , 1389 - تا کنون
سوابق عضویت
Reviewer , Journal of applied research on English language/Isfahan University/ , 1389 - تا کنون
Reviewer , Journal of language teaching skills/ Shiraz University , 1392 - تا کنون
جوایز دریافتی
1 . پژوهشگر برتر , دانشگاه شیخ بهایی , 1397

 

بازگشت