پست الکترونیک مشترکین اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 
نام واحد نام مسئول مربوطه شماره داخلی
دبیر خانه خانم زهرا فدائی (227-229-232)-36816761
آموزش آقای دکتر تحریریان(معاون آموزشی) (223)-36816761
خانم لیلا سعیدی(مدیر آموزشی) (301)-36816761
خانم آذر جان نثاری (220)-36816761
خانم صدیقه نصر (231)-36816761
خانم افسانه وفامند-آقای مهندس مجتبی امین (155)-36816761
حسابداری خانم زهرا سلیمیان (221)-36816761
خانم مریم قاسمی (217)-36816761
خانم فرنوش محمدی (221)-36816761
دفتر فناوری اطلاعات خانم مهندس مایا جمشیدی (151)-36816761
آقای حسین توکل (146)-36816761
سایت شهر سازی آقای زمانی (126)-36816761
آزمایشگاه کامپیوتر آقای رستمی (128-129)-36816761
سایت اینترنت خانم مهندس سولماز ترک (123)-36816761
سایت کامپیوتر آقای مهندس شهرام شریفیان (127)-36816761
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای دکتر ناصر قاسم آقایی(مدیر گروه) (141)-36816761
آقای دکتر مهدی باطنی (معاون گروه) (141)-36816761
خانم مهندس زهرا حریفی (کارشناس گروه) (140)-36816761
خانم فرزانه ادیبی (کارشناس گروه) (140)-36816761
آقای مهندس کرمی (134)-36816761
آقای دکتر باطنی- آقای مهندس نصر (139)-36816761
آقای دکتر محمدی نژاد (136)-36816761
آقای مهندس مرتضوی-آقای مهندس تابعی (135)-36816761
خانم دکتر مظاهری-خانم مهندس میردهقانی (116)-36816761
گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی آقای دکتر موسوی (مدیر گروه) (152)-36816761
آقای دکتر علیزاده (معاون گروه) (122)-36816761
خانم دوستی(کارشناس گروه) (120)-36816761
آقای دکتر شفیعی-آقای دکتر نیک ملکی (119)-36816761
خانم دکتر اشرفی-خانم دکتر سنقرزاده-خانم مهندس عنبرزاده (149)-36816761
آقای دکتر شیرزادفر (113)-36816761
آقای مهندس دوستی(کارگاه برق) (126,144)-36816761
امور فرهنگی و دانشجویی آقای امامی (مدیر امور فرهنگی) (252)-36816761
خانم الهام شیریان (صندوق رفاه) (259)-36816761
خانم فهیمه موسوی (امور فرهنگی) (262)-36816761
انتظامات مجتمع 1 (111-117)-36816761
مجتمع 2 (110)-36816761
مجتمع 3 (214)-36803773
تربیت بدنی آقایان محمدی-حسن زاده (255)-36816761
خانم سمیه علیزمانی-خانم صدری (256)-36816761
گروه مدیریت و جهانگردی آقای دکتر عمادزاده (رئیس دانشکده) (261)-36816761
آقای دکتر حقیقی (معاون گروه مدیریت) (218)-36816761
آقای زاهدی (معاون گروه جهانگردی) (251)-36816761
خانم ژیلا پرورش (کارشناس گروه مدیریت) (219)-36816761
خانم مهشید خدامی (کارشناس گروه جهانگردی) (225)-36816761
آقای موزون (258)-36816761
آقای دکتر عبدالباقی-آقای مهندس شهشهانی (253)-36816761
خانم دکتر یاوری (257)-36816761
خانم دکتر محمودی-خانم فروغی (263)-36816761
آقای دکتر زاهدی-آقای دکتر اخوان صراف (154)-36816761
اساتید مدعو گروه (159)-36816761
کارآفرینی (250)-36816761
گروه زبان خانم دکتر افضلی (مدیر گروه) (212)-36803773
آقای شعبانی (کارشناس گروه) (150)-36803773
آقای دکتر تحریریان (210)-36803773
آقای دکتر علی بابائی (130)-36803773
خانم دکتر مومن زاده-خانم دکتر فخارزاده (211)-36803773
خانم دکترخزائی نژاد (209)-36803773
آقای آذری (215)-36803773
آفای خدیور-آقای احمدی (473)-36803773
گروه مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری آقای دکتر نکوئی (مدیر گروه) (451)-36803773
آقای مهندس فشارکی (معاون گروه) (206)-36803773
خانم فاطمه محمودی نسب (133)-36803773
آقای دکتر همدانی-آقای مهندس شفیعی (206)-36803773
گروه ریاضی و علوم کامپیوتر آقای دکتر دانائی (رئیس دانشکده) (202)-36803773
آقای شعبانی (کارشناس) (151)-36803773
آقای دکتر زعفرانی- آقای دکتر محمدی (134)-36803773
آقای دکتر خاتون آبادی (127)-36816760
خانم عطارزاده (210)-36803773
آقای دکتر جمشیدیان-آقای قاسمپور (144)-36803773
خانم عطائی (146)-36803773
گروه مهندسی صنایع آقای مهندس روغنی (مدیر گروه) (121)-36816760
خانم شیریان (کارشناس گروه) (103)-36816760
خانم دکتر خادم القرآن (105)-36816760
گروه معارف آقای هدایی (مدیر گروه) (208)-36803773
آقای بهرامی پور (کارشناس گروه) (463)-36803773
دفتر مشاوره خانم آرمان پناه (162)-36803773
آقای ادیبی (129)-36803773
دفتر نظارت آقای خدیور (254)-36816761
کتابخانه مجتمع 2 خانم ابوطالبی (138)-36816761
کتابخانه مجتمع 3 خانم فدوی (213)-36803773
امور عمومی آقای امینی (222)-36816761
کارپرداز آقای صفیری (145)-36816761
بوفه مجتمع 1 (224)-36816761
مجتمع 2 (158-137)-36816761
بسیج دانشجویی --- (124)-36816761
اتاق نقلیه(سرویس) --- (142)-36816761
آشپزخانه مجتمع 1 (131)-36816761
زیراکس مجتمع 2 (156)-36816761
کافی نت مجتمع 3 آقای مهندس رستمی (128)-36803773
دفتر مهمانسرا (مجتمع 3) خانم سجادی (101-102)-36803773

 
 
                     لینک های مفید | راهنمای دانشگاه | نقشه سایت | درباره دانشگاه |