ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 
نام واحد نام مسئول مربوطه شماره داخلی
دبیر خانه خانم زهرا فدائی (290-291)-59790
آموزش آقای دکتر تحریریان(معاون آموزشی) (273)-59790
خانم لیلا سعیدی(مدیر آموزشی) (294)-59790
خانم مهناز نصر (268)-59790
خانم افسانه وفامند-آقای مهندس مجتبی امین (266)-59790
حسابداری خانم زهرا سلیمیان (277)-59790
خانم فرنوش محمدی (278)-59790
مرکز فناوری اطلاعات آقای حسین توکل (146)-36816761
خانم مایا جمشیدی (151)-36816761
سایت اینترنت آقای رستمی (205)-59790
سایت کامپیوتر آقای مهندس شهرام شریفیان (127)-36816761
گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات آقای دکتر ناصر قاسم آقایی(مدیر گروه) (141)-36816761
آقای دکتر مهدی باطنی (معاون گروه) (141)-36816761
خانم مهندس زهرا حریفی (کارشناس گروه) (140)-36816761
آقای مهندس کرمی (134)-36816761
آقای دکتر باطنی- آقای مهندس نصر (139)-36816761
آقای دکتر محمدی نژاد (136)-36816761
آقای مهندس مرتضوی-آقای مهندس تابعی (135)-36816761
خانم دکتر مظاهری-خانم مهندس میردهقانی (116)-36816761
گروه مهندسی برق و مهندسی پزشکی آقای دکتر موسوی (مدیر گروه) (152)-36816761
آقای دکتر علیزاده (معاون گروه) (122)-36816761
خانم دوستی(کارشناس گروه) (120)-36816761
آقای دکتر نیک ملکی (119)-36816761
خانم دکتر اشرفی-خانم دکتر سنقرزاده-خانم مهندس عنبرزاده (149)-36816761
آقای دکتر شیرزادفر (113)-36816761
آقای مهندس دوستی(کارگاه برق) (126,144)-36816761
امور فرهنگی و دانشجویی آقای امامی (مدیر امور فرهنگی) (235)-59790
خانم الهام شیریان (صندوق رفاه) (270)-59790
خانم فهیمه موسوی (امور فرهنگی) (234)-59790
انتظامات ساختمان مرکزی دانشگاه (202)-59790
(دانشکده فنی و مهندسی)مجتمع 2 (110)-36816761
تربیت بدنی آقایان محمدی-حسن زاده (276)-59790
خانم سمیه علیزمانی-خانم صدری (276)-59790
گروه مدیریت و جهانگردی آقای دکتر عمادزاده (رئیس دانشکده) (211)-59790
آقای دکتر حقیقی (معاون گروه مدیریت) (259)-59790
آقای زاهدی (معاون گروه جهانگردی) (214)-59790
خانم ژیلا پرورش (کارشناس گروه مدیریت) (210)-59790
خانم مهشید خدامی (کارشناس گروه جهانگردی) (212)-59790
آقای موزون (212)-59790
آقای مهندس شهشهانی (210)-59790
خانم دکتر یاوری (259)-59790
خانم دکتر محمودی-خانم فروغی (212)-59790
آقای دکتر زاهدی-آقای دکتر اخوان صراف (213)-59790
اساتید مدعو گروه (210)-59790
کارآفرینی (212)-59790
گروه زبان خانم دکتر افضلی (مدیر گروه) (251)-59790
خانم ابوطالبی (کارشناس گروه) (250)-59790
آقای دکتر تحریریان (273)-59790
آقای دکتر علی بابائی (253)-59790
خانم دکتر فخارزاده (254)-59790
خانم دکتر مومن زاده (256)-59790
خانم دکترخزائی نژاد (255)-59790
آقای آذری (253)-59790
گروه مهندسی شهرسازی و مهندسی معماری آقای دکتر نکوئی (مدیر گروه) (451)-59790
آقای مهندس فشارکی (معاون گروه) (206)-59790
خانم فاطمه محمودی نسب (240)-59790
آقای دکتر همدانی-آقای مهندس شفیعی (206)-59790
گروه ریاضی و علوم کامپیوتر آقای دکتر دانائی (رئیس دانشکده) (274)-59790
خانم شاملو (کارشناس) (275)-59790
آقای دکتر زعفرانی (290)-59790
آقای دکتر محمدی (279)-59790
آقای دکتر خاتون آبادی (272)-59790
خانم عطارزاده - خانم عطایی (261)-59790
آقای دکتر جمشیدیان-آقای قاسمپور (262)-59790
گروه مهندسی صنایع آقای مهندس روغنی (مدیر گروه) (121)-36816760
خانم شیریان (کارشناس گروه) (103)-36816760
خانم دکتر خادم القرآن (105)-36816760
گروه معارف آقای هدایی (مدیر گروه) (221)-59790
خانم فخرالدینی (کارشناس گروه) (220)-59790
آقای بهرامی پور (222)-59790
دفتر مشاوره خانم آرمان پناه 59790
آقای ادیبی 59790
دفتر نظارت خانم کاظمی 59790
کتابخانه ساختمان مرکزی خانم فدوی (207)-59790
کتابخانه مجتمع 2 (دانشکده فنی و مهندسی) خانم حبادی (138)-36816761
امور عمومی آقای امینی (205)-59790
کارپرداز آقای صفیری (209)-59790
بوفه ساختمان مرکزی 59790
مجتمع 2 (دانشکده فنی و مهندسی) (158-137)-36816761
بسیج دانشجویی --- 59790
اتاق نقلیه(سرویس) --- (142)-36816761
زیراکس مجتمع 2 (156)-36816761
سایت کامپیوتر (ساختمان مرکزی) آقای رستمی (205)-59790
دفتر مهمانسرا خانم سجادی 59790

 
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما