خزاعی نژاد
نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره خزاعی نژاد
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : b.khazaeenezhad@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 255
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : زبان و ادبیات انگلیسی , دانشگاه شیخ بهایی , ایران , 1386
کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی , دانشگاه شیخ بهایی , ایران , 1388
دکتری : آموزش زبان انگلیسی , اصفهان , ایران , 1397
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : An Investigation into Self-esteem through a Cognitive –Affective Reading Based Course in an EFL Context , IJAL (Iranian Journal of Applied Linguistics) دانشگاه تربیت معلم تهران , 1389
------------------------------------------
2 . ارائه مقاله : Emotional Intelligence and Cognitive-Affective Reading-Based Courses: The Case of Open-Ended Stories , The Second Postgraduate Conference on Issues in Language Teaching. University of Isfahan , 1389
------------------------------------------
3 . تالیف مقاله : Emotional Intelligence and Cognitive-Affective Reading-Based Courses: The Case of Open-Ended Stories , Iranian EFL Journal , 1390
------------------------------------------
4 . تالیف مقاله : Ability Grouping as a Way towards More Academic Success in Teaching EFL; A Case of Iranian Undergraduates , English Language Teaching (ELT) Canadian center of science and education , 2012
------------------------------------------
5 . تالیف مقاله : Investigating the Role of L2 Language Proficiency in Word Association Behavior of L2 Learners; A Case of Iranian EFL Learners , Theory and Practice in Language Studies (TPLS) , 2013
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . Language Learning Strategies
2 . The Role of Cognition in Language Learning
3 . The Use of Literature in Language Learning
جوایز دریافتی
1 . دانشجوی برتر علمی (کارشناس ارشد) , دانشگاه شیخ بهایی , 1388

 

بازگشت