مهرنوش فخارزاده
نام و نام خانوادگی : دکتر مهرنوش فخارزاده
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : mfakharzade@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 254
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی , دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان , ایران , 1376
کارشناسی ارشد : آموزش زبان انگلیسی , دانشگاه اصفهان , ایران , 1378
دکتری : آموزش زبان انگلیسی , دانشگاه اصفهان , ایران , 1392
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : , , National conference on translation and interdisciplinary studie (Birjand) ,
----------------------
2 . فرصت مطالعاتی : , ,
----------------------
3 . تالیف مقاله : مومنی، ش. و فخارزاده، م. (1395). فرايندهاي معادل يابي فرهنگستان در حوزه ي رايانه و فنّاوريِ اطّلاعات و پذيرش معادل ها در کُتب آموزشي. نثر پژوهي ادب فارسي (ادب و زبان) : بهار و تابستان 1395 , دوره 19 ، شماره 39 از صفحه 231 تا صفحه 251 . , , 1395
----------------------
4 . ترجمه کتاب : زارع شاه ابادی، ا.، فخارزاده، م. و ترکان، ر. (1396). بنیان های پژوهش ترکیبی در علوم اجتماهی و رفتاری. انتشارات دانشگاه یزد , , 1396
----------------------
5 . تالیف مقاله : فخارزاده، م. و امینی، م. (1397). بررسی جریان ترجمه‌ای ادبیات از زبان فارسی به روسی با رویکرد سری‌زمانی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد دورۀ 51 شماره 2 تابستان 1397 , , 1397
----------------------
6 . تالیف مقاله : فخارزاده، م و هاشمپور، ع. (1398). تحلیل مضامین نهفته در دیدگاههای مصرف کنندگان پویانماییهای دوبله شده در ایران با رویکرد وبنگاری. مطالعات زبان و ترجمه سال پنجاه و دوم بهار 1398 شماره 1 , , 1398
----------------------
7 . تالیف مقاله : فخارزاده، م. و امینی، م. (1398). رویکرد سری‌های زمانی به جریان ترجمه‌ای ادبیات از زبان حاشیه‌ای فارسی به زبان مرکزی انگلیسی. مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی , , 1398
----------------------
8 . ارائه مقاله : Fakharzadeh, M. & Hashempour,A. (1398). Dimensions of Good Animation Dubbing as Perceived by Iranian Viewers: A Participatory Netnographic Study Mehrnoosh Fakharzadeh, Atefe Hashempour. Conference on Translation and The Media (Fedowsi University of Mashhad, 14 Ordibehesht) , , 1398
----------------------
9 . ارائه مقاله : فخارزاده، م. و عطاری، ر. (1398). راهکارهای طنزآفرینی و طنزافزایی در پویانمایی های دوبله شده در ایران با رویکرد هنجار-محور فخارزاده، عطاری , , 1398
----------------------
10 . ارائه مقاله : فخارزاده، م و دباغ زاده ا. (1399). نمود عادتواره مترجم در سبک ترجمه: موردپژوهی سبک ترجمه صالح حسینی. در نوبت چاپ در مجله زبان وترجمه دانشگاه فردوسی مشهد، دوره 53، شماره 3 ، پاییز 1399 , , 1399
----------------------
11 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, M. & Mahdavi, B. Full Sentence vs. Substitutable Defining Formats: A Study of Translation Equivalents. (2017). 3L: The Southeast Asian Journal of English Language Studies 2017 – Vol 23(2): 167 – 179 , , 2017
----------------------
12 . تالیف مقاله : Ansarian, M.J., Fakharzadeh, M. & KhazaeeNejad, B. (2019). Fundamental Reform Document of Education and ELT Programme: The Investigation of Language Teachers’ Perspectives. Applied Research on English Language V. 8 N. 2 2019 pp: 287-310 , , 2019
----------------------
13 . تالیف مقاله : Yazdanipour, N. & Fakharzadeh. M. (2020). Effective Language Teachers’ Characteristics as Perceived by English Language Private Institutes’ Administrators in Iran. To be published in Volume 25, Number 8. August 24, 2020. The Qualitative Report. , , 2020
----------------------
14 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, M., & Dadkhah, H. (2020). The influence of religious ideology on subtitling expletives: a quantitative approach. Text & Talk De Gruyter Mouton Journal. 40 (2020): Issue 4 (Jul 2020), pp. 443–465 . , , 2020
----------------------
15 . تالیف کتاب : Fakharzadeh, M. English for students of Civil Engineering . در حال تدوین در سازمان سمت , , 2020
----------------------
سوابق پژوهشی انگلیسی
1 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, M., Tahririan, M.H. (2003). Discoursal and formal features of psychology and sociology texts: a case of text analysis for ESP purpose. Winter,Volume 19 , Number 1 (37), pp. 11-22. ,
------------------------------------------
2 . تالیف مقاله : Afzali, K, Fakharrzadeh, M. (2009). A needs analysis survey: The case of tourism letter writing in Iran. ESP World, Issue 1 (22), Volume 8 ,
------------------------------------------
3 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, M & Eslami Rasekh, A. (2009). WHY's OF PRO-FIRST LANGUAGE USE ARGUMENTS IN ESP CONTEXT. ESP World, Issue 5 (26), Volume 8 ,
------------------------------------------
4 . تالیف مقاله : Fakharzadeh,M. & Eslami Rasekh, A. (2010). On the Applicability or Non-appplicability of the Gricean Maxims to Nursery Rhymes. Journal of Linguistics and Language Teaching. Volume 1 (2010) Issue 1. pp. 37 – 73. ,
------------------------------------------
5 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, Youhanaee,& nejadansari ( 2014). Proceduralization, transfer of training and retention of knowledge as a result of output practice. International Journal of Research Studies in Language Learning. 2014 April, Volume 3 Number 2, 3-16 ,
------------------------------------------
6 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, M. (2014). Proceduralization and Skill-specificity of English Modals as a Result of Input Form-focused Practice. Journal of Foreign language Teaching and Translation Studies. Vol, 2, No, 3. ,
------------------------------------------
7 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, M. (2014). Critical contrastive rhetoric: The influence of L2 letter writing instruction on L1letter writing. Cypriot Journal of Educational Sciences Volume 09, Issue 3, (2014) 159-174. ,
------------------------------------------
8 . ارائه مقاله : , National conference on translation and interdisciplinary studie (Birjand) ,
------------------------------------------
9 . ارائه مقاله : The drastic forces of Expletives rendered into English subtitles: a discriminant analysis , Fourth International conference on Language, Discourse, and Pragmatics (Ahvaz) ,
------------------------------------------
10 . تالیف مقاله : Fakharzadeh, Youhanaee (2015). Prodecuralization and transfer of linguistic knowledge as a result of form-focused output and input practtice. IJAL, 18(1), , IJAL ,
------------------------------------------
11 . فرصت مطالعاتی : ,
------------------------------------------
12 . ارائه مقاله : Fakharzadeh, M. & Shabahang, M. (2010). An investigation of Gricean Cooperative principle and its Elaborative Maxims in Children Nursery Rhymes: An interpretive Approach. The 30th annual conference of the poetics and linguistic Association. University of Genova, Italy, 21-25 July, , ایتالیا , 2010
------------------------------------------
13 . ارائه مقاله : Fakharzadeh, M. & Youhanaee, M. (2012). The Effect of an Output-Packet Practice Tasks on the Proceduralization of Knowledge in Intermediate Iranian Foreign Language Learners. The 1 STConference on Language Learning & Teaching: An Interdisciplin ary Approach (LLT -IA) , لهستان , 2012
------------------------------------------
14 . ارائه مقاله : Keyness analysis and style of characters: a comparative study pf Hamlet in English and Persian , National conference on translation and interdisciplinary studies (Birjand) , 2016
------------------------------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . مطالعات ترجمه
2 . یادگیری زبان دوم
3 . مطالعات ترجمه
جوایز دریافتی
1 . دانشجوی نمونه دوره ی کارشناسی , دانشگاه آزاد واحد خوراسکان , 1376
2 . دانشجوی نمونه دوره کارشناسی ارشد , دانشگاه اصفهان , 1378

 

بازگشت