حسن کارنامه حقيقي
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن کارنامه حقيقي
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : karnameh@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 259
صفحه وب : -

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : اقتصاد نظري , دانشگاه اصفهان , ايران , 1378
کارشناسی ارشد : علوم اقتصادي , دانشگاه اصفهان , ايران , 1381
دکتری : علوم اقتصادي , دانشگاه اصفهان , ايران , 1391
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . اقتصاد بخش عمومي و شهري و منطقه اي،اقتصاد مالي، اقتصاد دارو
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
معاونت گروه مديريت , دانشكده مديريت , 1392 - تا کنون
سوابق عضویت
عضو هيئت علمي , دانشكده مديريت , 1385 - تا کنون

 

بازگشت