مصطفی عماد زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی عمادزاده
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : emadzadeh@shbu.ac.ir,emazir@ yahoo. com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 211
صفحه وب :

 

سوابق تحصیلی
کارشناسی : اقتصاد بازرگاني , مدرسه عالي بازرگاني تهران , ایران , 1351
کارشناسی ارشد : اقتصاد توسعه , دانشگاه کلرمونت , فرانسه , 1353
دکتری : دکتراي سيکل سوم در اقتصاد , دانشگاه کلرمونت , فرانسه , 1355
دکتری : دکتراي دولتي اقتصاد , دانشگاه کلرمونت , فرانسه , 1357
سوابق پژوهشی فارسی
1 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی و پیراسته ، حسین: (1366)، « نقش آموزش در توسعه روستائی» مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس روستا، رشد و توسعه، مشهد مقدس، 9 و 10 اسفند ماه 1366. , , 1366
----------------------
2 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی و پیراسته ، حسین: (1366)، « نقش آموزش در توسعه روستائی» , , مقاله ارائه شده در چهارمین کنفرانس روستا، رشد و توسعه، مشهد مقدس، 9 و 10 اسفند ماه 1366 , 1366
----------------------
3 . ارائه مقاله : بازده اقتصادي آموزش و پرورش , , مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد , 1367
----------------------
4 . فرصت مطالعاتی : سال تحصيلي 68-1368 در دانشگاه ديويس کاليفرنيا , , موضوع تحقيق: «سرمايه گذاري در سرمايه انساني» , 1368
----------------------
5 . ارائه مقاله : نظريه سرمايه انساني , , فصلنامه تحقيقات جغرافيائي , 1369
----------------------
6 . ارائه مقاله : تحليلي اقتصادي از کشاورزي سنتي , , مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد , 1369
----------------------
7 . ارائه مقاله : آب، مشکل اساسي توسعه کشاورزي , , مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد , 1369
----------------------
8 . ارائه مقاله : آموزش و پرورش و بهره وري , , فصلنامه دانش مديريت , 1370
----------------------
9 . ارائه مقاله : سرمايه گذاري درمنابع انساني در کشورهاي درحال توسعه , , فصلنامه تحقيقات جغرافيائي , 1370
----------------------
10 . ارائه مقاله : سرمايه گذاري در آموزش عالي , , مجله روند نشريه علمي-تخصصي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران , 1371
----------------------
11 . ارائه مقاله : کيفيت آموزش و پرورش و رشد اقتصادي , , فصلنامه دانش مديريت , 1372
----------------------
12 . ارائه مقاله : توابع درآمدي: تحليلي از عناصر مؤثر در تعيين درآمد ناشي از کار(عمادزاده، مصطفي و هاشميان اصفهاني) , , مجله پژوهشي دانشگاه اصفهان علوم انساني , 1372
----------------------
13 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و هاشميان اصفهاني، مسعود: (1372)، «کارآئي و بهره وري فارغ التحصيلان آموزش عالي در صنايع»، مقاله ارائه شده در «اولين کنگره سراسري توسعه ارتباط صنايع با مراکز آموزش و پژوهشي»، دانشکده فني، دانشگاه تبريز، 16-14. , , 1372
----------------------
14 . طرح هاي پژوهشي : مصطفي عمادزاده(1372): "طرح مطالعاتي منطقه ويژه اقتصادي استان اصفهان" , , کارفرما استانداري استان. , 1372
----------------------
15 . ارائه مقاله : نقش نيروي کار تحصيل‌کرده در افزايش توليد و بهره وري---(عمادزاده، مصطفي و هاشميان اصفهاني) , , «فصلنامه دانش مديريت»، دانشگاه تهران , 1373
----------------------
16 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و هاشميان اصفهاني، مسعود: «استراتژي توسعه صنعتي و نقش دانشگاهها» , , مقاله ارائه شده در سمينار «توسعه صنعت»، اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان , 1373
----------------------
17 . طرح هاي پژوهشي : مصطفي عمادزاده و فاطمه جمال بيلندي (1373): "آزادسازي بخش كشاورزي: آثار اقتصادي حذف سوبسيد نهادها، مطالعه موردي سيب‌زميني كاران فريدن" , , وزارت كشاورزي، سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران. , 1373
----------------------
18 . ترجمه کتاب : مصطفي عمادزاده، عباس منوچهري و مهرداد ترابي نژاد (ترجمه): "اقتصاد و جامعه"، اثر ماکس‌ وبر , , تهران، انتشارات مولي , 1374
----------------------
19 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و هاشميان اصفهاني، مسعود: «نقش آموزش هاي اقتصادي در فرهنگ و رفتار نوجوانان» , , نامة پژوهش، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي , 1375
----------------------
20 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و توکلي، اکبر: «ارتباط سطح تحصيلات و بهره وري نيروي کار: تحليلي از آزمون گرنجر در بخش صنايع کشور» , , »، «مجله دانش و توسعه»، مجله دانشکده علوم اداري واقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد , 1375
----------------------
21 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و هاشميان اصفهاني، مسعود: (1375)، «تنگناهاي توليد، توسعه صادرات و چشم‌اندازهاي اشتغال»، مقاله ارائه شده در اولين سمينار «بررسي ظرفيت‌ها و چشم‌انداز اشتغال در توسعه استان اصفهان»، 27 مرداد , , 1375
----------------------
22 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: «تقاضا براي آموزش عالي» , , «مجله برنامه و بودجه» , 1376
----------------------
23 . ترجمه کتاب : مصطفي عمادزاده (ترجمه): "اقتصاد آموزش" تأليف گرنت جونز , , انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه اصفهان , 1376
----------------------
24 . ارائه مقاله : ، مصطفي: «سرمايه انساني و رشد اقتصادي» , , «مجله علمي- پژوهشي دانشکده ادبيات علوم انساني» , 1377
----------------------
25 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: (1377)، «ارزیابی امنیت غذایی در ایران، چالش ها و رویکردها » , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1377
----------------------
26 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: «تخمين تابع تقاضاي مسکن با استفاده از مدل "قميت هدانيک" مطالعه موردي: خميني شهر» , , مجله «تحقيقات اقتصادي» دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 55، صص 117-99. , 1378
----------------------
27 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: «نقش سرمايه انساني در رشد اقتصادي»، تهران، سازمان برنامه و بودجه , , مجله «برنامه و بودجه»، ‌شماره 50-49، صص 25-3. , 1378
----------------------
28 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1378)، « مروری بر اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی در ایران» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1378
----------------------
29 . طرح هاي پژوهشي : بختياري، صادق و عمادزاده، مصطفي(1378): "توزيع درآمد و امنيت غذائي در استان اصفهان، تحليلي از گذشته و پيشنهاداتي براي آينده" , , طرح پژوهشي مصوب در دانشگاه اصفهان , 1378
----------------------
30 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: «تخمين تابع عرضه اقتصادي درازمدت آب در حوزه آبريز زاينده‌رود» , , مجله «اقتصاد کشاورزي و توسعه»، شماره 30، صص 129-117. , 1379
----------------------
31 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: «بازاريابي محصولات کشاورزي» , , مجله «توسعه مديريت»، تهران، سال هشتم، شماره 16، مرداد 1379 و شماره 19، صص 29 تا 31 و 6 تا 9. , 1379
----------------------
32 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و خواجه ترشيزي، حميدرضا: (1379)، «اندازه بهينه واحد زراعي در استان خراسان»، مقاله ارائه شده در «سومين کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران»، مشهد مقدس، 29 بهمن تا 1 اسفند، در مجموعه مقالات، انجمن اقتصاد کشاورزي ايران، صص 646-629 , , 1379
----------------------
33 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1379)، « بررسی تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1379
----------------------
34 . طرح هاي پژوهشي : عمادزاده، مصطفي(1379): "بررسي صنايع استراتژيک استان مرکزي و رابطه ان با زمينه تشکيل تعاوني‌هاي جديد" , , کارفرما وزارت تعاون، اداره کل تعاون استان مرکزي . , 1379
----------------------
35 . طرح هاي پژوهشي : عمادزاده، مصطفی، آذربایجانی، کریم و رحیمی، محمدعلی (1379): «بررسی ارزشهای اقتصادی- اجتماعی مناطق حفاظت شده استان اصفهان (کلاه قاضی- قمیشلو- موته)» , , سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه اصفهان، خاتمه 1381. , 1379
----------------------
36 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: (1380)، «آموزش و مهاجرت نيروي کار»، فصلنامه «دانش و پژوهش»، شماره 7،‌ صص 154-131. , , 1380
----------------------
37 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: (1380)، «تحليلي از کارآئي داخلي در آموزش»، «فصلنامه پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان». , , 1380
----------------------
38 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: (1380)، "آموزش و توزيع درآمدها"، مجله "روان شناسي و علوم تربيتي"، دانشگاه تهران، شماره 31، صص 227-203. , , 1380
----------------------
39 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: (1380)، «سياست هاي تعديل اجرا شده در برنامه اول عمراني و امنيت غذائي در استان اصفهان»، «فصلنامه پژوهش‌هاي بازرگاني»، شماره 19، صص 134-99. , , 1380
----------------------
40 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: (1380)، «صرفه هاي ناشي از مقياس:تحليلي از وضعيت شرکت ذوب آهن اصفهان»،‌ دانشگاه تهران، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 59، صص 116-95. , , 1380
----------------------
41 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: (1380)، «تحليلي از وضعيت امنيت غذائي در ايران»، «مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان»، شماره هفده، صص 122-101. , , 1380
----------------------
42 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و ديگران: (1380)، «تحليلي از وضعيت توزيع درآمد (هزينه‌ها) در استان اصفهان سال 1368 و 1372» , , تهران،‌ مجله «برنامه و بودجه»، شماره 69، صص 82-51. , 1380
----------------------
43 . تالیف کتاب : مصطفي عمادزاده: "فصل اقتصاد آموزش و پرورش" در کتاب «علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو آن» زيرنظر دکتر علي محمد کاردان، تهران , , سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، زمستان 1380، صص 195-181 , 1380
----------------------
44 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1380)، « اندازه گیری کاراریی داخلی در آموزش» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1380
----------------------
45 . طرح هاي پژوهشي : عمادزاده، مصطفي(1380): "طرح تحقيقاتي زمينه يابي تشکيل تعاوني هاي مولد و اشتغال‌زا و براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي" , , کارفرما اداره کل تعاون استان اصفهان. , 1380
----------------------
46 . ارائه مقاله : عمادزاده و ديگران: (1381)، "پويائي شناسي اولويت هاي سرمايه گذاري در صنايع کشور"، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد، شماره 26، صص 72-52. , , 1381
----------------------
47 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: (1381)، «آموزش، فناوري وتوسعه»، «مجله پژوهشي دانشگاه شيخ بهائي»، شماره 1، . , , 1381
----------------------
48 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و لنکراني، مهناز: (1381)، «بررسي مشکلات اجرايي ارايه آموزش هاي فني و حرفه اي و کار ودانش»،‌"فصلنامه آموزه"، شماره 14. , , 1381
----------------------
49 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي: (1381)، «تحصيلات، علايم راهنمايي در بازار کار»، «فصلنامه مجله دانشگاه تربيت مدرس». , , 1381
----------------------
50 . ارائه مقاله : 31- خوش اخلاق، رحمان ، صمدي ، سعيد و عمادزاده، مصطفي:(1381)، « برآورد تابع تقاضاي آب تهران»، «فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس: پژوهشهاي اقتصادي» سال دوم، شماره چهارم، صص 130-109. , , 1381
----------------------
51 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، اکبري، نعمت ا... و قاسمي، محمدرضا: (1381)، «برآورد قيمت کف خرماي شاهاني جهرم»،‌ «فصلنامه اقتصاد توسعه و کشاورزي»، شماره 40، صص 88-67 , , 1381
----------------------
52 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، اسحاقيان، مهدي، (1381)،« شاخصهاي کيفيت در تعليم در تربيت در سطح خرد»، مقاله ارائه شده در «اولين همايش علمي استاندارد و استاندارد سازي در آموزش و پرورش، با رويکرد منابع انساني»، 5 و 6 اسفند ماه، دانشگاه تهران، صص 173-166. , , 1381
----------------------
53 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1381)، «رویکرد اقتصادی به عرضه خدمات بهداشتی» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1381
----------------------
54 . طرح هاي پژوهشي : سید کمیل طیبی، آذربایجانی، کریم، عمادزاده، مصطفی (1381): «آثار اشتغال زائی مجتمع فولاد مبارکه در منطقه، استان و کشور» , , مدیریت توسعه و تکامل منطقه ای شرکت فولاد مبارکه , 1381
----------------------
55 . ارائه مقاله : 33- عمادزاده، مصطفي و صادقي، مسعود: (1382)، « برآورد سهم سرمايه انساني در رشد اقتصادي (1380-1345)»، « فصلنامه علمي پژوهشي»، دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 17. , , 1382
----------------------
56 . ارائه مقاله : 34- عمادزاده، مصطفي، شريفي، عليمراد، دلالي اصفهاني، رحيم، و صفدري، مهدي (1382): «تحليلي از روند شدت انرژي در کشورهايOECD »، «فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني»،‌ شماره 28، صص 118-95 , , 1382
----------------------
57 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي،(1382)، «تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي»، «مجله پژوهشي شيخ بهايي»، موسسه آموزش عالي شيخ بهايي، سال دوم، شماره اول، صص 71-50. , , 1382
----------------------
58 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، (1382)، : «اهميت سرمايه گذاري در آموزش زنان»، «مجله پژوهش زنان»، «فصلنامه علمي پژوهشي مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران»، شماره 7، پاييز،صص 140-115. , , 1382
----------------------
59 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، دلالي اصفهاني ، رحيم و صابر، داريوش، (1382)،: «رتبه بندي شهرستان‌هاي استان اصفهان از نظر شاخص هاي صنعتي»، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شماره 31، صص142-33 . , , 1382
----------------------
60 . ارائه مقاله : صامتي، مجيد، عمادزاده، مصطفي، سلطانيان، آرش، (1382):، «تخمين تابع تقاضاي مسکن با استفاده از مدل هدانيک در شهر جديد بهارستان»، مجله دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شماره 31، صص96-75 . , , 1382
----------------------
61 . ارائه مقاله : سامتي، مرتضي، عمادزاده، مصطفي و بختياري، بهروز، (1382): «برآورد تابع توليد آموزش عالي دانشگاههاي دولتي ايران»، «فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي»، نشريه علمي پژوهشي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي , , 1382
----------------------
62 . ارائه مقاله : اسحاقيان، مهدي و عمادزاده، مصطفي، (1382): « کيفيت در نظام تعليم و تربيت، شاخصهاي کيفيت در نظام تعليم و تربيت (سطح خرد)»، «فصلنامه آموزشي پژوهشي: آموزه»، اصفهان، شماره 19، ‌پاييز، صص 15-8، شماره 20، زمستان، صص 14-7. , , 1382
----------------------
63 . تالیف کتاب : مصطفي عمادزاده: "اقتصاد آموزش و پرورش"، انتشارات جهاد دانشگاهي، دانشگاه اصفهان، چاپ نوزدهم ، 1382. , , 1382
----------------------
64 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1382)، « نقش سرمایه انسانی در توسعه رقابت پذیری بنگاهها» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1382
----------------------
65 . طرح هاي پژوهشي : عمادزاده، مصطفي، کارنامه حقيقي، حسن، (1382): " مطالعه آثار اعمال تعرفه بر محصولات دارويي و چگونگي تأثير آن بر صنعت داروسازي کشور" , , شرکت داورسازي فارابي , 1382
----------------------
66 . طرح هاي پژوهشي : عمادزاده، مصطفي (1382): «بررسي و تحليل راه‌کارهاي افزايش تقاضا موثر، در بخش مسکن» , , طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه اصفهان براي وزارت دارايي و اقتصاد، شروع 17/12/79 ، خاتمه 10/8/82. , 1382
----------------------
67 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، (1383): «سرمايه‌گذاري در آموزش عالي»،‌ « دايره المعارف آموزش عالي»، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي، , , 1383
----------------------
68 . ارائه مقاله : صادقي، مسعود و عمادزاده، مصطفي(1383): «تحليلي بر عوامل موثر در اشتغال زنان ايران» پژوهش زنان، فصلنامه علمي- پژوهشي مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران، شماره 8. , , 1383
----------------------
69 . ارائه مقاله : طيبي، کميل و عمادزاده، مصطفي و اربابيان، شيرين (1383): « اثرات ارتقاء آموزش عالي بر عرضه صادرات صنعتي در ايران(78-1345) » مجله تحقيقات اقتصادي دانشگاه تهران، شماره 64صص 54-29. , , 1383
----------------------
70 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي (1383): «تحولات جمعيتي و رشد اقتصادي»، «فصلنامه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حسنات»، اصفهان، شماره 1، صص 34-24. , , 1383
----------------------
71 . ارائه مقاله : 45- عمادزاده، مصطفي، مهري اذاني و تيموري، بهاره (1383): «بررسي راه‌کارهاي افزايش تقاضاي مؤثر در بخش مسکن، مطالعه موردي استان اصفهان»، «فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، پژوهشکده امور اقتصادي»، شماره 29، بهار، صص 76-58. , , 1383
----------------------
72 . ارائه مقاله : 46- عمادزاده، مصطفي، ابزري، مهدي و رفيعي، عباس (1383): «عوامل موثر در تعيين سهم هزينه نيروي كار در ارزش افزوده صنايع»، «فصلنامه علمي- پژوهشي دانش و توسعه»،‌ دانشگاه مشهد، شماره 15، نيمه دوم سال 1383، صص 23-9. , , 1383
----------------------
73 . ارائه مقاله : 47- عمادزاده ، مصطفي، اكبري، نعمت اله ، رضوي، سيدعلي (1383): «بررسي عوامل موثر بر قيمت مسكن در شهر مشهد، رهيافت اقتصاد سنجي فضايي در روش هدانيك»، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي، شماره 11 ، بهار 1383 ، صص 77-57 . , , 1383
----------------------
74 . ارائه مقاله : 48- عمادزاده، مصطفي و هويدا، رضا (1383) : «بهبود مستمر در كيفيت آموزش دانشگاهي»، مجله دانشكده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، شماره 35، صص 148-127. , , 1383
----------------------
75 . ارائه مقاله : 52- عمادزاده، مصطفی و سامتی، مرتضی و حسینی صفیه (1383): «تعیین عوامل موثر در ایجاد تورم پولی»، فصلنامه علمی- پژوهشی بررسیهای اقتصادی دانشگاه شهید چمران اهواز. , , 1383
----------------------
76 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي و فرحمند ، کام‌بخش: (1383)، «جايگاه آموزش عالي در فرآيند جهاني‌سازي» مقاله ارائه شده در همايش «آموزش عالي و توسعه پايدار»، موسسه پژوهشي و برنامه ريزي آموزش‌عالي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، بهمن‌ماه، صص 119-103. , , 1383
----------------------
77 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، دل انگیزان، سهراب و دلالی اصفهانی، رحیم، (1383) ، «سیستم ابداعات ملی و ارتبـاط متقابـل صنعت ، دانشگـاه و دولت در قرن بیست و یکم»، هشتمین کنگره سراسری همکاری های دولت ، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران، آذر 1383، صص 290-280. , , 1383
----------------------
78 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، بختیاری، صادق و دل انگیزان، سهراب (1383): «نقش دانشگاهها در جهان در حال تحول»، ارائه شده در اولین همایش دانشجوئی جهانی شدن و اقتصاد، 15 و 16 مرداد ماه 1383، دانشگاه رازی کرمانشاه. , , 1383
----------------------
79 . تالیف کتاب : مصطفي عمادزاده: "اصول اقتصاد آموزش و پرورش"، انتشارات جهاد دانشگاهي دانشگاه اصفهان، چاپ اول، 1383. , , 1383
----------------------
80 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1383)، «جایگاه دانشگاه در اقتصاد مبتنی بر دانش» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1383
----------------------
81 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي (1384) : «اثر آموزش زنان بر باروري»، فصلنامه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي حسنات، سال دوم، بهار. صص 67-59 . , , 1384
----------------------
82 . ارائه مقاله : 50- عمادزاده، مصطفي و بكتاش، فروزان (1384): «اثر آموزش بر ارزش افزوده بخش صنعت»، فصلنامه علمي –پژوهشي دانش و توسعه، دانشگاه فردوسي مشهد، صص 50-37. , , 1384
----------------------
83 . ارائه مقاله : 51- عمادزاده، مصطفي و كوچك‌زاده، ميثم و اصغري، محمدعلي (1384): «تجارت الكترونيك و پول الكترونيك در اقتصاد نوين جهاني»، فصلنامه روند نشريه علمي-تخصصي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، , , 1384
----------------------
84 . ارائه مقاله : 53- عمادزاده، مصطفی ، صمدی، سعید و حافظی ، بهار(1384): « بررسي عوامل (پولي و غير پولي) مؤثر بر تورم در ايران، (1382-1338)، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال پنجم شماره 19، صص 52-32. , , 1384
----------------------
85 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، آذربايجاني، كريم، اميري، فرهاد (1384) : «اندازه‌گيري و تجزيه و تحليل بهره‌وري عوامل توليد معادن كشور در سال 1381» ارائه شده در«نخستين همايش ملي بهره‌وري و توسعه»،‌ تبريز، 25و 26 آبان ماه 1384، (چكيده صص 105-104). , , 1384
----------------------
86 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1384)، «نقش سلامتی نیروی کار در رشد اقتصادی» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1384
----------------------
87 . ارائه مقاله : 54- عمادزاده، مصطفی، شهنازی، روح ا...، دهقان شبانی، زهرا، سال (1385): «بررسی میزان تحقق اقتصاد دانش محور در ایران (مقایسه تطبیقی با سه کشور همسایه)»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ششم شماره دوم، تابستان، صص 131-103. , , 1385
----------------------
88 . ارائه مقاله : 55- عمادزاده، مصطفی (1385): «نقش یارانه ها در آموزش عالی»، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، اصفهان سال سوم شماره دهم، صص 69-60. , , 1385
----------------------
89 . ارائه مقاله : 56- عمادزاده، مصطفی، شهنازی، روح ا...، بانکی، روح ا...، محمدزاده، عباس (1385): «بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال»، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 75، مهر و آبان، صص 221-197. , , 1385
----------------------
90 . ارائه مقاله : 60- رنانی، محسن، عمادزاده، مصطفی، مؤیدفر، رزیتا (1385): «سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی ارائه یک الگوی نظری»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد 21، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 148-138. , , 1385
----------------------
91 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، جمشیدی، حسام: (1385)، «بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1385
----------------------
92 . ارائه مقاله : محمدی، فرزانه، عمادزاده، مصطفی: (1385)، «سرمایه انسانی، سلامت و رشد اقتصادی» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1385
----------------------
93 . ارائه مقاله : محمدزاده، زهرا، عمادزاده، مصطفی، نصراللهی، خدیجه، سامتی، مرتضی: (1385)، «تخمین تابع تقاضای خدمات بهداشتی درمانی کاشان» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1385
----------------------
94 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، زاهدی، مهدی، منفریان، محسن: (1385)، «رتبه بندی دانشکده های دانشگاه اصفهان با استفاده از روش های MADM» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1385
----------------------
95 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، سامتی، مرتضی، محمدی، مریم،: (1385)، «تأثیر متقابل سرمایه انسانی و درجه بازبودگی بر رشد اقتصادی» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1385
----------------------
96 . ارائه مقاله : 57- عمادزاده، مصطفی (1386): «آیا آموزش عالی یک کالای عمومی است؟»، مجله پژوهشی دانشگاه شیخ بهائی، اصفهان، سال چهارم، شماره 1، صص 96-77. , , 1386
----------------------
97 . ارائه مقاله : 58- یاوری، زهرا، عمادزاده مصطفی(1386): «بررسی رضایت مشتری از کیفیت خدمات پس از فروش مورد شرکت حایر در شیراز»، مجله پژوهشی دانشگاه شیخ بهائی، اصفهان، سال چهارم، شماره 1، صص 142-127 , , 1386
----------------------
98 . ارائه مقاله : 59- خوش اخلاق، رحمان، عمادزاده، مصطفی، صادقی، سیدکمال (1385): «مدل قیمت هدانیک و ارزیابی میل نهایی به پرداخت برای کیفیت هوا در کلان شهر تبریز»،، پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندارن، سال ششم، شماره بیست، صص 156-135. , , 1386
----------------------
99 . ارائه مقاله : 61- عمادزاده، مصطفی (1386): «تأمین مالی آموزش عالی توسط بخش خصوصی» فصلنامه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دریچه سال چهارم شماره 12، صص 37-30 , , 1386
----------------------
100 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی (1386): «بررسی و پیش بینی همزمان تأثیرات اقتصادی محیط زیستی طرح ها، مطالعه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان» فصلنامه بررسی های اقتصادی، دانشگاه شهید چمران اهواز، شماره دوازدهم. , , 1386
----------------------
101 . ارائه مقاله : 63- عمادزاده، مصطفی (1386): «ارزیابی کیفیت آموزشی دانشکده های دانشگاه اصفهان، رهیافت MADM»، فصنلنامه اقتصاد و توسعه، دانشگاه سیستان و بلوچستان , , 1386
----------------------
102 . ارائه مقاله : اکبری، نعمت ا...، طالبی، هوشنگ، عمادزاده، مصطفی (1386): «بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی در آموزش عالی (از دیدگاه شرکت کنندگان در کنکور سال 83-1382 شهر اصفهان)»، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال هفتم، جلد 28، صص 155-135. , , 1386
----------------------
103 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، دليري چولايي، حسن (1386): «بررسي مزيت نسبي توليد و تخمين واردات برنج در ايران»، فصلنامه علمي – پژوهشي بررسي‌هاي اقتصادي، دانشگاه شهيد چمران، اهواز؛ دوره چهارم، شماره سوم، پائيز، صص. 23-43. , , 1386
----------------------
104 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي، طيبي، سيدكميل، شيخ‌بهائي، آزيتا (1386)، «اثر متقابل سرمايه انساني و تجارت خارجي بر بهره‌وري كل عوامل توليد: كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي»، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد و تجارت نوين، وزارت بازرگاني، سال دوم، شماره هشتم. صص. 1-32. , , 1386
----------------------
105 . ترجمه کتاب : مصطفی عمادزاده-فریماه کسائیان: , , انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان , 1386
----------------------
106 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1386): «تعیین پرریسک ترین و کم ریسک ترین محصولات زراعی استراتژیک در استان های ایران» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1386
----------------------
107 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1386): «تخمین تابع تقاضای خدمات درمانی در شهر کاشان با رویکرد رگرسیون لجستیک» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1386
----------------------
108 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1386): «مقایسه تطبیقی بخش کشاورزی ایران با ترکیه: الزامات پیوستن ایران به WTO» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1386
----------------------
109 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1386): «بررسی سیاست خرید تضمینی برنج در ایران (84-73)» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1386
----------------------
110 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1386): «نقش آموزش در ارتقای سطح بهره وری در کشورهای OECD» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1386
----------------------
111 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی: (1386): «بررسی اثر متقابل سرمایه انسانی و تجارت خارج بر بهره وری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» , , ارائه شده در هفته پژوهش , 1386
----------------------
112 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی (1387): «اندازه گیری سرمایه انسانی»، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، اصفهان، سال پنجم، شماره 16، تابستان 87، صص 3-10. , , 1387
----------------------
113 . ارائه مقاله : صادقي، سيدكمال، خوش اخلاق، رحمان، عمادزاده، مصطفي، دلالي اصفهاني، رحيم، نفر، مهدي،: (1387): «تأثير آلودگي هوا بر ارزش مسكن: مطالعه موردي كلان‌شهر تبريز، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌هاي اقتصادي ايران؛ دانشگاه علامه طباطبائي، شماره 37، زمستان، صص. 179-200. , , 1387
----------------------
114 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفي؛ طیبی، سید کمیل و شیخ بهایی، آزیتا (1387)، «تاثیر تجارت خارجی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شماره 85، زمستان 87، صص256-237. , , 1387
----------------------
115 . ارائه مقاله : عماد زاده مصطفی؛ ابراهیمی سعید، بیدارم رسول (1387)، «بررسی کارایی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف جهان (با استفاده از روش تحلیل پوشش داده ها) »، فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، شماره 10، پاییز و زمستان 87، صص136-115. , , 1387
----------------------
116 . ارائه مقاله : طیبی، سید کمیل؛ عمادزاده، مصطفی و شیخ بهایی آزیتا (1387): «تاثیر صادرات صنعتی و سرمایه انسانی بر بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی در کشورهای عضو OIC»، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره-ی پنجم، شماره دوم، شماره مسلسل 17، صص83-63. , , 1387
----------------------
117 . ارائه مقاله : آذربایجانی، کریم؛ عمادزاده، مصطفی و آراسته مجید (1387): «بررسی عوامل کاهش بهره وری خط تولید لوله کارخانه ایرانیت اصفهان به روش TPM 85-1381»، مجله پژوهشی دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، سال پنجم، شماره دوم، صص 90-69 , , 1387
----------------------
118 . ترجمه کتاب : مرضیه مختاری پور- مصطفی عمادزاده: "جوامع دانش محور، چالشهای جدید برای آموزش عالی" , , ترجمه گزارش بانک جهانی 2002، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان , 1387
----------------------
119 . ارائه مقاله : هاشم نیا، شهرام، عمادزاده، مصطفی، صمدی، سعید و ساکتی، پرویز (1388)، «بررسی عوامل موثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاههای صنعتی ایران»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، سال پانزدهم، شماره 2، صص 21-1. , , 1388
----------------------
120 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، صمدی، سعید و پاک نژاد، سمیرا (1388): «تاثیر توزیع نابرابر درآمد بر وضعیت سلامتی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، فصلنامه علمی¬-پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان , , 1388
----------------------
121 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی؛ آقایی، کیومرث و زاهدی کیوان، مهدی (1388): «تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی مزرعه با توجه به شرایط ریسک و عدم اطمینان»، فصلنامه علمی¬-پژوهشی اقتصاد کشاورزی و توسعه، موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی. , , 1388
----------------------
122 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی؛ هاشم نیا شهرام،صمدی سعید،ساکتی پرویز (1388): "روش های تجاری سازی در آموزش عالی و چالش های آن" فصلنامه علمی پژوهشی "مجله آموزش عالی" تهران، انجمن آموزش عالی ایران ، سال دوم شماره دوم،پاییز صص35-58 , , 1388
----------------------
123 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، دلالی اصفهانی ، رحیم ، صمدی ، سعید، محمدی، فرزانه (1388): «اثر کیفیت نیروی کار بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورها»، فصلنامه علمی_پژوهشی اقتصاد مقداری (بررسی های اقتصادی سابق)، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ششم، شماره اول، صص26-1. , , 1388
----------------------
124 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، سعید دائی کریم زاده، و هادی کامکار دلاکه(1388):"اثرسرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"،فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم،شماره 4، زمستان، صص63-82. , , 1388
----------------------
125 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، مرادپور، مهدی و نجفی، زهرا (1388): «تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (دوره زمانی 1345-1385) »، همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، 5 اسفند 1388. , , 1388
----------------------
126 . تالیف کتاب : مصطفی عمادزاده (1388): " رویکردها و چشم اندازهای نو در آموزش عالی"، فصل سوم:" تامین مالی آموزش عالی: جایگاه دولت و بخش خصوصی" , , "، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، به اهتمام دکتر محمد یمنی، تهران، صص 95-138 , 1388
----------------------
127 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی و دلیری، حسن (1388)، «بررسی اثر متقابل و پویای ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ایران دوره مطالعه: (2004-1980)»، فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای اقتصادی , , دانشگاه شهید چمران اهواز،167-147. , 1388
----------------------
128 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، مرادپور، مهدی و نجفی، زهرا (1388): «تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (دوره زمانی 1345-1385) »، همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت , , دانشگاه سمنان، 5 اسفند , 1388
----------------------
129 . ارائه مقاله : 8- شریفی رنانی، حسین، صفائی شکیب، مریم، و عمادزاده، مصطفی(1389): " بررسی اثر گردشگری بر رشد اقتصادی ایران(1387-1368)" , , فصلنامه علوم اقتصادي بهار 1389; 2(6):9-25 , 1389
----------------------
130 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی؛ همتی نیا، روح اله و صیادی، محمد (1389): «تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی، مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری» ، فصلنامه پژوهشی دانش و توسعه، دانشکده علوم اداری و اقتصادی،دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 32 سال هفدهم، صص146-128 . , , 1389
----------------------
131 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، صمدی ، سعید، ساکتی ،پرویز و هاشم نیا ، شهرام (1389): «بررسی ارتباط دانشگاه وصنعت در دانشگاههای فنی طی برنامه چهارم توسعه کشور»، دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران، 29 اردیبهشت 1389،دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، صص 153-179. , , 1389
----------------------
132 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی؛ موید فر، رزیتا؛ شعبانی نژاد، مهیار (1389): اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از داده های تابلویی ، ارائه شده در سومین همایش حسابداری و مدیریت مالی، دهم آبان ماه ، دانشگاه اصفهان ، چاپ شده در مجموعه مقالات همایش. , , 1389
----------------------
133 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی؛ بهداد، ابراهیم؛ ظهوری، سید احسان(1389): ارائه راهکارهایی در زمینه مدیریت مالی مزارع گلخانه ای منطقه لنجان با توجه به چالش های فارغ التحصیلان بخش کشاورزی؛ ارائه شده در اولین همایش منطقه ای مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر، 15 آذر ماه 1389. , , 1389
----------------------
134 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، مویدفر رزیتا، و مهیار شعبانی نژاد ماسوله( 1389):" اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی استان های کشور، با استفادهاز داده های تابلوئی 1385-1379 ) , , ارائه شده در سومین همایش حسابداری و مدیریت مالی، در گروه حسابداری دانشگاه اصفهان، آبان ماه , 1389
----------------------
135 . ارائه مقاله : 10- عمادزاده مصطفي , صمدي سعيد , پاك نژاد سميرا (1390): " اثر توزيع نابرابر درآمد بر وضعيت سلامتي در منتخبي از کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي" , , فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت مرداد و شهريور 1390; 8(3 (پياپي 19)):306-314 , 1390
----------------------
136 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، سید کمیل طیبی، وهاجر رستمی حصوری(1390):" اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه"،فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، دانشگاه پیام نور استان مرکزی , , 1390
----------------------
137 . ارائه مقاله : خوش اخلاق، رحمان، عمادزاده، مصطفی، شریفی، علیمراد، ناظمی، علی(1390):" تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه ای برق، مطالعه موردی بازار برق اصفهان"، مجله تحقیقات اقتصادی،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، سال چهل و ششم، شماره96 صص87-65. , , 1390
----------------------
138 . ارائه مقاله : عمادزاده مصطفي ، مرتضي سامتي ، داود صافي دستجردي( 1390):" رابطه ي مخارج سلامت و رشد اقتصادي در استا ن هاي ايران " مديريت اطلاعات سلامت / دوره ي هشتم / شماره ي هفتم / ويژه نامه ي اقتصاد سلامت، صص928-918 , , 1390
----------------------
139 . ارائه مقاله : ناظمی علی،خوش اخلاق رحمان، عمادزاده مصطفی، شریفی علیمراد (1390):" قدرت بازار در بازار برق عمده فروشی ایران"، دانشگاه علوم اقتصادی، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی(علمی- پژوهشی) شماره 4 ، صص 55- 31 , , 1390
----------------------
140 . ارائه مقاله : جنتی ابوالفضل، سامتی مرتضی، خوش اخلاق رحمان، دلالی اصفهانی رحیم، و عمادزاده مصطفی(1390):" بررسی تاثیر هزینه آموزش بر سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه"، دانشگاه علوم اقتصادی، فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی(علمی- پژوهشی) شماره 5 صص130- 103 , , 1390
----------------------
141 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی و احمدی سمیه(1390):"بررسی تاثیر کمک های خارجی دریافتی بر آزادی اقتصادی، مطالعه موردی 10 کشور از کشور های منا"، ارائه شده در دومین همایش ملی دانشجوئی اقتصاد ایران، اردیبهشت 1390 ، دانشگاه مازندران. , , 1390
----------------------
142 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، و دائی کریم زاده، سعید، و ریحانه واثق نیا (1390):" تحلیل مقایسه ای اثر کسترش دستگاه های خودپرداز((ATM برسودآوری بانک های دولتی و خصوصی در ایران"، ارائه شده در دومین همایش ملی دانشجوئی اقتصاد ایران، اردیبهشت 1390 ، دانشگاه مازندران. , , 1390
----------------------
143 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، وهاجر رستمی حصوری (1390): " فرار مغزها : فرصت ها و تهدیدها"، ارائه شده در اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404"، آبان ماه 1390، مرکز همایش های بین المللی رازی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران. , , 1390
----------------------
144 . ارائه مقاله : بخشی، رسول؛ دلالی، رحیم؛ عمادزاده، مصطفی؛ مهینی زاده، منصور (1390):" رابطه بین جمعیت و رشد اقتصادی در ایران، با تاکید بر مدل های رشد برونزا و درونزا" , , نشریه علمی پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان صص142-113 . , 1390
----------------------
145 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، و پاک نژاد، سمیرا ”: ( 1391) اثر آموزش بر سلامتی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی"، فصلنامه علمی پژوهشی تعلیم و تربیت. پذیرش , , 1391
----------------------
146 . ارائه مقاله : عمادزاده مصطفی، رفیعی طباطبائی زهرا(1391): "تحلیلی پیرامون اقتصاد زیرزمینی و عوامل موثر بر آن در منتخبی از کشورهای توسعه یافته"، پژوهشنامه اقتصاد کلان(علمی - پژوهشی) دانشگاه مازندران، سال هفتم شماره13 صص82- 61 , , 1391
----------------------
147 . ارائه مقاله : Emadzadeh, M. and Mohammadi, F. “The Major Determinants of Sustainable Development in Selected Pacific, East and West Asian Countries” APEF, 2012 , , 1391
----------------------
148 . ارائه مقاله : اعتباریان، اکبر، عمادزاده، مصطفی، و روحانی، علی: (1391):" حسابرسی عملکرد به عنوان رویکردی نوین در ارتقاء پاسخگوئی مدیریت"، ارائه شده در نخستین همایش ملی علوم مدریت نوین، استان گلستان، گرگان پنجم شهریور 1391 , , 1391
----------------------
149 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، رفعت، بتول، احمدی خدیجه :(1391):"چشم انداز بخش سلامت در اقتصاد مقاومتی" , , دومین همایش گذار اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، 30 بهمن , 1391
----------------------
150 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، رفعت، بتول؛ احمدی خدیجه (1391)" چشم انداز بخش سلامت در اقتصاد مقاومتی"، ارائه شده در دومین همایش ملی گذار اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، دانشکده عتوم اداری و اقتصاد , , دانشگاه اصفهان، 29 و 30 بهمن ماه , 1391
----------------------
151 . ارائه مقاله : عمادزاده، مصطفی، رنجبر همایون، و گلناز بابا احمدی(1392): , , چهارمین همایش ملی- دانشجوئی اقتصاد ایران، اردیبهشت ماه 1392، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران , 1392
----------------------
152 . ارائه مقاله : عمادزاده مصطفی، آذربایجانی گریم، صمدی سعید، صادقی مسعود(1392): , , فصلنامه پژوهشهای اقتصادی( رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم، صص86-63. , 1392
----------------------
زمینه فعالیتهای پژوهشی
1 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد کشاورزي
2 . سوابق آموزشي تدريس: اقتصاد توسعه
3 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد ايران
4 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد خرد
5 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد نفت و نيرو
6 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد آموزش وپرورش
7 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد آموزش عالي
8 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد بهداشت و درمان
9 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد سلامت
10 . سوابق آموزشي: تدريس اقتصاد گردشگری
11 . 3- سوابق آموزشي: تدريس توسعه پایدار گردشگری
سوابق اجرایی و فعالیت های گذشته
عضو هیأت تحریریه فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی , دریچه اصفهان , . - .
عضو هیأت تحریریه فصلنامه بررسی های اقتصادی , دانشگاه شهید چمران اهواز , . - .
عضو هیأت تحریریه فصلنامه اقتصاد و مدیریت , دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان , . - .
استاديار گروه اقتصاد , دانشگاه اصفهان , 1357 - 1372
مدير گروه اقتصاد , دانشگاه اصفهان , 1366 - 1362
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه , دانشگاه اصفهان , 1369 - 1382
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه , . , 1369 - 1382
مدير گروه اقتصاد , دانشگاه اصفهان , 1370 - 1374
عضو هیأت تحریریه مجله دانشکده , دانشگاه اصفهان , 1370 - 1374
عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه , . , 1370 - 1371
عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه , . , 1371 - 1373
دانشيارگروه اقتصاد , دانشگاه اصفهان , 1372 - 1383
عضو هيأت مميزه دانشگاه , . , 1375 - 1377
معاون پژوهشي دانشکده , دانشگاه اصفهان , 1377 - 1378
عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه , . , 1377 - 1379
عضو هيأت تحريريه مجله دانشکده , دانشگاه اصفهان , 1379 - 1381
عضو کمیته اعطای نشان , دانشگاه اصفهان , 1380 - تا کنون
دبیر کمیته ارتقاء , . , 1381 - 1383
سردبیر مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد , . , 1381 - 1384
معاون آموزشي دانشکده , دانشگاه اصفهان , 1382 - 1386
استاد گروه اقتصاد , دانشگاه اصفهان , 1383 - تا کنون
عضو کمیته تخصصی علوم انسانی هیأت ممیزه , . , 1383 - 1385
سردبیر مجله پژوهشی دانشگاه , . , 1383 - 1385
جوایز دریافتی
1 . استاد نمونه کشوری , در سال تحصیلی , 1384

 

بازگشت