مهدی آذری
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدی آذری سامانی
دانشکده : زبان های خارجی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : mehdiazari@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 257
نعیمه السادات ابطحی
نام و نام خانوادگی : مهندس نعیمه السادات ابطحی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : abtahi.naeeme@gmail.com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
احمدرضا اخوان صراف
نام و نام خانوادگی : دکتر احمدرضا اخوان صراف
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : a.r.akhavan@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 213
کتایون افضلی
نام و نام خانوادگی : دکتر کتايون افضلي
دانشکده : زبان های خارجی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : k.afzali@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 251
مهدی باطنی
نام و نام خانوادگی : دکتر مهدي باطني
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : bateni@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 139
سید محمد مهدی تابعی
نام و نام خانوادگی : مهندس سید محمد مهدی تابعی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : tabei@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 135
محمد حسن تحریریان
نام و نام خانوادگی : دکتر محمدحسن تحريريان
دانشکده : زبان های خارجی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : tahririan@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 273
سيدمحمود خاتون آبادی
نام و نام خانوادگی : دکتر سيدمحمود خاتون آبادی
دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل :
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 272
خادم القرآنی
نام و نام خانوادگی : دکتر شکیبا خادم القرانی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : shakiba_kh@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 105
خزاعی نژاد
نام و نام خانوادگی : دکتر بهاره خزاعی نژاد
دانشکده : زبان های خارجی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : b.khazaeenezhad@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 255
علی دانائی
نام و نام خانوادگی : دکتر علی دانائی
دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : danaee@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 274
منیژه رحمتی
نام و نام خانوادگی : مهندس منیژه رحمتی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل : m.rahmati@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
محمود روغنی
نام و نام خانوادگی : مهندس محمود روغنی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل :
شماره تماس : 031-36816765 - داخلی 121
محمد زاهدی
نام و نام خانوادگی : محمد زاهدي
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل : mo_zahedi@yahoo.com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 214
جعفر زعفرانی
نام و نام خانوادگی : دکتر جعفر زعفرانی
دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : jzaf@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 290
نام و نام خانوادگی : مریم سنقرزاده
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل :
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 149
حامد شفیعی
نام و نام خانوادگی : مهندس حامد شفیعی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : shafiee@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 243
سحر عطارزاده
نام و نام خانوادگی : سحر عطارزاده
دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : atarzadeh@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 261
دکتر امیر حمید علیزاده
نام و نام خانوادگی : دکتر امیر حمید علیزاده
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : alizade@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 122
مصطفی عماد زاده
نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفی عمادزاده
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : emadzadeh@shbu.ac.ir,emazir@ yahoo. com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 211
صدف عنبرزاده
نام و نام خانوادگی : مهندس صدف عنبرزاده
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : anbarzade@shbu.ac.ir
شماره تماس : 03136816761-6 - داخلی 119-149
مهرنوش فخارزاده
نام و نام خانوادگی : دکتر مهرنوش فخارزاده
دانشکده : زبان های خارجی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : mfakharzade@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 254
دکتر قاسم آقایی
نام و نام خانوادگی : دکتر ناصر قاسم آقایی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : ghasemaghaee@shbu.ac.ir , nasser_ga@yahoo.ca
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 141
حسن کارنامه حقيقي
نام و نام خانوادگی : دکتر حسن کارنامه حقيقي
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : karnameh@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 259
علی کرمی
نام و نام خانوادگی : مهندس علی کرمی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : Ali.Karami@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 134
علی اکبر محمدی
نام و نام خانوادگی : دکتر علی اکبر محمدی
دانشکده : علوم ریاضی و کامپیوتر
مرتبه علمی : استاد
ایمیل : mohamadi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 227
حسين محمدي نژاد
نام و نام خانوادگی : دکتر حسين محمدي نژاد
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : mohammadi.n@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 136
سمیه محمودی
نام و نام خانوادگی : دکتر سمیه محمودی
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : S.Mahmoudi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی
مجید موزون
نام و نام خانوادگی : مجید موزون
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : mozoon@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی
سید محسن موسوی
نام و نام خانوادگی : دکتر سيدمحسن موسوی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل : smmossavi@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 120
نام و نام خانوادگی : مهندس مریم میردهقانی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل :
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 116
نیک ملکی
نام و نام خانوادگی : دکتر اسماعیل نیک ملکی
دانشکده : فنی و مهندسی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : nikmaleki@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36816760 - داخلی 112
علیرضا هدائی
نام و نام خانوادگی : سید علیرضا هدائی
دانشکده : دروس عمومی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : hodaei.ali@gmail.com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 221
زهرا یاوری
نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا ياوري
دانشکده : مدیریت
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : yavari@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 259