نعیمه السادات ابطحی
نام و نام خانوادگی : مهندس نعیمه السادات ابطحی
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : abtahi.naeeme@gmail.com
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
مرتضی جعفری فشارکی
نام و نام خانوادگی : مهندس مرتضی جعفری فشارکی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : fesharaki@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 243
منیژه رحمتی
نام و نام خانوادگی : مهندس منیژه رحمتی
مرتبه علمی : دانشجوی دکتری
ایمیل : m.rahmati@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
همدانی
نام و نام خانوادگی : دکتر امین زینل همدانی
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : hamedani@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 243
حامد شفیعی
نام و نام خانوادگی : مهندس حامد شفیعی
مرتبه علمی : مربی
ایمیل : shafiee@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-36803773-6 - داخلی 206
کبریا صداقت رستمس
نام و نام خانوادگی : مهندس کبریا صداقت رستمی
مرتبه علمی : مربی- بورسیه دکتری
ایمیل : ksedaghat@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 242
دکتر نکوئی
نام و نام خانوادگی : دکتر مصطفي نکوئي
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل : nekouie@shbu.ac.ir
شماره تماس : 031-59790 - داخلی 241