ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 


آشنایی با گروه :

هدف از تشکیل دوره کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی تربیت افراد واجد صلاحیت برای تدریس زبان انگلیسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و برآوردن نیاز های جامعه از نظر نیروی انسانی متخصص در زمینه تحقیق در مسائل آموزش زبان و ترجمه متون مختلف انگلیسی به زبان فارسی و بالعکس و یا دیگر مشاغل مربوط می باشد. کسانی که برای این دوره انتخاب می شوند ضمن تکمیل معلومات قبلی خود راجع به جنبه های مختلف زبان بطور اعم، و زبان انگلیسی بطور اخص، با اصول نظری، و روشها و شگردهای تدریس این زبان در دانشگاههای ایران بعد از انقلاب و با عنایت به نیازهای جامعه، آشنائی مطلوب حاصل می کنند

 

 

 

 

:کارشناس گروه

نیمسال اول
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 --- اجباری اصول وروش تدریس زبان خارجی 445301 1
2 --- اجباری آواشناسی آموزشی 445302 2
2 --- اجباری مسایل زبان شناسی 445303 3
2 --- اجباری روش تحقیق 445304 4
8 جمع واحد هاي نيمسال اول
نیمسال دوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 1 اجباری اصول و روش تدریس مهارتها 445305 5
2 3 اجباری زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطاها 445308 6
2 1,3 اجباری روانشناسی زبان 445321 7
2 --- اختیاری جامعه شناسی زبان 445317 8
2 1 اختیاری انگلیسی با اهداف ویژه 331905 9
جمع واحد هاي نيمسال دوم
نیمسال سوم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
2 1 اجباری آزمون زبان خارجی 445306 10
2 5 اجباری سمینار 445307 11
2 5 اختیاری تدریس عملی 445313 12
2 3 اجباری تجزیه و تحلیل کلام 445311 13
2 1 اختیاری تهیه و تدوین مطالب درسی 445314 14
جمع واحد هاي نيمسال سوم
نیمسال چهارم
واحد پیشنیاز نوع درس نام درس شماره درس ردیف
4 کلیه واحد های درسی اجباری پایان نامه 445391 15

رئیس دانشکده
:نام و نام خانوادگی
دکتر محمد حسن تحریریان        
:مرتبه علمی
استاد              
 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما