ارتباط با ما پست الکترونیک حراست دانشگاه اتوماسیون تغذیه کتابخانه آموزش
زگهواره تا گور دانش بجوی.
 
 
امور فرهنگی و دانشجویی :
کنفرانس ملی فناوریهای نوین در کامپیوتر و مهندسی پزشکی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به آدرس www.mtcb.ir مراجعه نمائید.

Description: Description: Description: کنفرانس ملی

روابط عمومی دانشگاه

 
                     لینک های مفید | راهنمای تلفن های دانشگاه | درباره دانشگاه | ارتباط با ما